Bewonersraad Clavis.


Waar staan wij voor en wat zijn onze doelstellingen

Waar staan wij voor en wat zijn onze doelstellingen ....

 

De Bewonersraad is als huurdersvereniging de belangenbehartiger van huurders.


Bewonersraad Clavis is de belangenbehartiger van alle huurders binnen Clavis. We behartigen de belangen van de huurders in een regelmatig overleg, zeker een 6-tal keer per jaar en waar nodig vaker, met bestuurder en medewerkers van Clavis. 
De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: huurverhoging, onderhoud, servicecontracten, begroting, jaarrekening en renovatie van woningen.

In 2020 is er een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Clavis en de Bewonersraad, de zg SOK. Hierin zijn oa afspraken gemaakt met betrekking tot informatie-, advies- en instemmingsrecht.
De bewonersraad kan en mag dus meepraten.

Tevens is er een maandelijks overleg binnen de BR. De Bewonersraad is ook gesprekspartner bij het maken van prestatieafspraken tussen Clavis en de gemeente Terneuzen. Deze rol is wettelijk vastgelegd in de Woningwet van 2015. 
Bewonersraad Clavis is een onafhankelijke stichting zonder binding met enige politieke groepering, die opkomt voor de belangen van de huurders van Clavis
Bewonersraad Clavis zet zich in voor goede en betaalbare woningen, leefbare buurten en een sterke positie van huurders. 

In de Bewonersraad van Clavis zitten actieve huurders die graag praten over goed wonen en leven in wijken, en ook ideeën uitwisselen over het beleid van Clavis. Bewonersraad Clavis zet algemene bewonersbelangen voorop. Maakt onderscheid tussen individueel belang en het algemeen bewonersbelang. We zijn gemotiveerd en kunnen samenwerken.
Bewonersraad Clavis ziet er op toe dat bij beslissingen over de volkshuisvesting, het huurderbelang goed meegewogen wordt. We proberen het huurdersbelang goed voor het voetlicht te brengen en op een deskundige manier “tegenspel” te bieden. Wij streven hierbij naar overeenstemming op basis van een open, gedegen afweging van belangen met wederzijds respect.
Daarnaast proberen wij te faciliteren dat huurders met elkaar, met bewonerscommissies bij een hulpvraag kunnen helpen. 

Ons motto is “niet naast elkaar maar met elkaar”. Het draait om verbinding en samenwerking. Van huurders onderling, van huurders en de verhuurder, maar ook van huurders, verhuurder, de gemeente en zorg-welzijnsorganisaties. Door verbinding en samenwerking kan versterking ontstaan en plezierig wonen naar een hoger niveau getild worden.